منو
Your Cart

سرسیم دو شاخ

سرسیم های دو شاخ روکش دار به جهت اتصال سیم به پیچ خور هادی، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ کاربرد دارد.

شکل U فرم این سرسیم ها سبب می شود بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ اتصالات را وصل و یا قطع کنید. استفاده از سرسیم دوشاخ بسیار ساده است و کار با سرعت بیشتری انجام می شود.


مدل: سایز 1.3 - سیم خور 0.5 - 1.25
سرسیم دوشاخ روکش دار به منظور اتصال سیم به پیچ بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ مورد استفاده قرار می گیرد.شکل عایق سرسیم دوشاخ بصورت قیفی و از جنس PVC میباشد. هادی سرسیم دوشاخ روکشدار از مس با خلوص 99.95 درصد با آبکاری قلع اندود می باشد.معمولا سرسیم دوشاخ روکشدار را با حرف SV نام گذاری می کنند.0.5~1.5..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سایز 1.4 - سیم خور 0.5 - 1.25
سرسیم دوشاخ روکش دار به منظور اتصال سیم به پیچ بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ مورد استفاده قرار می گیرد.شکل عایق سرسیم دوشاخ بصورت قیفی و از جنس PVC میباشد. هادی سرسیم دوشاخ روکشدار از مس با خلوص 99.95 درصد با آبکاری قلع اندود می باشد.معمولا سرسیم دوشاخ روکشدار را با حرف SV نام گذاری می کنند.0.5..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سایز 1.5 - سیم خور 0.5 - 1.25
سرسیم دوشاخ روکش دار به منظور اتصال سیم به پیچ بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ مورد استفاده قرار می گیرد.شکل عایق سرسیم دوشاخ بصورت قیفی و از جنس PVC میباشد. هادی سرسیم دوشاخ روکشدار از مس با خلوص 99.95 درصد با آبکاری قلع اندود می باشد.معمولا سرسیم دوشاخ روکشدار را با حرف SV نام گذاری می کنند.0.5..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سایز 1.6 - سیم خور 0.5 - 1.25
سرسیم دوشاخ روکش دار به منظور اتصال سیم به پیچ بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ مورد استفاده قرار می گیرد.شکل عایق سرسیم دوشاخ بصورت قیفی و از جنس PVC میباشد. هادی سرسیم دوشاخ روکشدار از مس با خلوص 99.95 درصد با آبکاری قلع اندود می باشد.معمولا سرسیم دوشاخ روکشدار را با حرف SV نام گذاری می کنند.0.5..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سایز 2.3 - سیم خور 2.5 - 1.5
سرسیم دوشاخ روکش دار به منظور اتصال سیم به پیچ بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ مورد استفاده قرار می گیرد.شکل عایق سرسیم دوشاخ بصورت قیفی و از جنس PVC میباشد. هادی سرسیم دوشاخ روکشدار از مس با خلوص 99.95 درصد با آبکاری قلع اندود می باشد.معمولا سرسیم دوشاخ روکشدار را با حرف SV نام گذاری می کنند.1.5..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سایز 2.4 - سیم خور 2.5 - 1.5
سرسیم دوشاخ روکش دار به منظور اتصال سیم به پیچ بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ مورد استفاده قرار می گیرد.شکل عایق سرسیم دوشاخ بصورت قیفی و از جنس PVC میباشد. هادی سرسیم دوشاخ روکشدار از مس با خلوص 99.95 درصد با آبکاری قلع اندود می باشد.معمولا سرسیم دوشاخ روکشدار را با حرف SV نام گذاری می کنند.1.5..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سایز 2.5 - سیم خور 2.5 - 1.5
سرسیم دوشاخ روکش دار به منظور اتصال سیم به پیچ بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ مورد استفاده قرار می گیرد.شکل عایق سرسیم دوشاخ بصورت قیفی و از جنس PVC میباشد. هادی سرسیم دوشاخ روکشدار از مس با خلوص 99.95 درصد با آبکاری قلع اندود می باشد.معمولا سرسیم دوشاخ روکشدار را با حرف SV نام گذاری می کنند.1.5..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سایز 2.6 - سیم خور 2.5 - 1.5
سرسیم دوشاخ روکش دار به منظور اتصال سیم به پیچ بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ مورد استفاده قرار می گیرد.شکل عایق سرسیم دوشاخ بصورت قیفی و از جنس PVC میباشد. هادی سرسیم دوشاخ روکشدار از مس با خلوص 99.95 درصد با آبکاری قلع اندود می باشد.معمولا سرسیم دوشاخ روکشدار را با حرف SV نام گذاری می کنند.1.5..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سایز 6.4 - سیم خور 6 - 4
سرسیم دوشاخ روکش دار به منظور اتصال سیم به پیچ بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ مورد استفاده قرار می گیرد.شکل عایق سرسیم دوشاخ بصورت قیفی و از جنس PVC میباشد. هادی سرسیم دوشاخ روکشدار از مس با خلوص 99.95 درصد با آبکاری قلع اندود می باشد.معمولا سرسیم دوشاخ روکشدار را با حرف SV نام گذاری می کنند.4~m..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سایز 6.5 - سیم خور 6 - 4
سرسیم دوشاخ روکش دار به منظور اتصال سیم به پیچ بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ مورد استفاده قرار می گیرد.شکل عایق سرسیم دوشاخ بصورت قیفی و از جنس PVC میباشد. هادی سرسیم دوشاخ روکشدار از مس با خلوص 99.95 درصد با آبکاری قلع اندود می باشد.معمولا سرسیم دوشاخ روکشدار را با حرف SV نام گذاری می کنند.4~m..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: سایز 6.6 - سیم خور 6 - 4
سرسیم دوشاخ روکش دار به منظور اتصال سیم به پیچ بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ مورد استفاده قرار می گیرد.شکل عایق سرسیم دوشاخ بصورت قیفی و از جنس PVC میباشد. هادی سرسیم دوشاخ روکشدار از مس با خلوص 99.95 درصد با آبکاری قلع اندود می باشد.معمولا سرسیم دوشاخ روکشدار را با حرف SV نام گذاری می کنند.4~m..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)